OYUNDA KAL DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Değerli katılımcımız, Oyunda Kal Derneği (“Dernek”) olarak katılımcıların mahremiyetine ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Derneğimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Derneğimizce sizlerden; Google Forms aracılığıyla  temin edilmekte, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Katılımcıların Derneğimiz çatısı altında yapılacak oyunlardan, etkinliklerden ve projelerden faydalanması için gerekli bilgilendirme, duyuru ve çağrıların yapılabilmesi,
 • Katılımcılarla bilgi akışının sağlanabilmesi,
 • Katılımcıların beklentilerinin belirlenmesi,
 • Katılımcılarımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sunulacak hizmetlerin belirlenmesi/çeşitlendirilmesi,
 • Katılımcılarımızın ihtiyaç ve isteklerine göre planlamalar, etkinlikler, içerikler
  düzenlenebilmesi adına istatistiki çalışmalar yapılması,
 • Derneğimiz çatısı altında yapılan faaliyetlerin yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarında ve Derneğimizin Facebook, Linkedin, Instagram ve Youtube sosyal medya hesaplarında tanıtımının yapılabilmesi, bu hesaplarda katılımcılarımızın görsellerinin kullanılması,
 • Katılımcılarımızın Derneğimiz hakkındaki haberler, gelişmeler ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi,
 • Katılımcılarımızın her türlü talep, değerlendirme ve şikâyet başvurularının değerlendirilebilmesi,
 • Katılımcılarımıza iletişim bilgileri üzerinden bilgilendirme amaçlı gibi ileti gönderilebilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

Derneğimizce işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik Bilgileri İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No
İletişim Bilgileri Telefon, E-posta, Instagram Hesabı
Lokasyon Bulunduğunuz Şehir Bilgisi
Öğrenim Bilgileri Mezuniyet Durumu, Üniversite, Bölüm
Mesleki Deneyim Meslek, Çalışılan Yer, Görev
Üyelik Bilgileri Dernek veya Vakıf Üyelik Bilgileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Video, Fotoğraf
Özlük Bilgileri Kişisel Değerlendirme, Hedefler, Hayaller, Beklentiler
Diğer Yabancı Dil Bilgisi

 1. Kişisel Verilerin İşleme Şartları/Hukuki Sebepleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Derneğimize katılımınızın sona ermesinin ardından 10 (on) yıl süre ile saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin temin edilebilmesi amacıyla vermiş olduğunuz açık rızanızı dilediğiniz zaman Derneğimizle iletişime geçerek geri alabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Katılımcılara ait kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde veya hukuki bir yükümlülük sebebiyle zorunlu olunan haller haricinde başka bir kurum, kuruluş veya üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, Google Forms aracılığıyla işlenmesi ve serverların yurtdışında olması sebebiyle yurtdışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Üyelerimizin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.oyundakaldernegi.org sitesinden veya info@oyundakaldernegi.org adresinden iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Derneğimize aşağıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adresi: Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi (Koşukavak Mah. 4169/2 Sk. No:5 PK:117  Bornova/İZMİR)

Web sitesi:  http://www.oyundakaldernegi.org

Telefon numarası: 90 541 636 22 87