KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

  1. Bir tarafta OYUNDA KAL DERNEĞİ (bu sözleşmede kısaca “DERNEK” olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta veri paylaşılan, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, dernek faaliyetlerinin katılımcısı olan diğer şahıslar,  servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu sözleşmede kısaca “ÇALIŞANLAR VE DİĞERLERİ” olarak anılacaktır) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesi, faaliyet katılım formu, Taahhütname gibi yazılı belgeler kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak tarafların karşılıklı olarak birbirlerine aktarmış oldukları bilgi ve belgelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen yasal koşullara uygun olarak saklanması, işlenmesi, erişme açılması ve benzeri koşulları düzenler.

TANIMLAR

  1. GİZLİ BİLGİ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye” ilişkin her türlü bilgi ile Dernek tarafından Çalışanlar ve Diğerlerine aktarılan her türlü fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know-how ya da sair yasal yöntemlerle korunan ya da korunmayan her türlü yenilik ve çalışmalar ve faaliyetler esnasında öğrenilecek her türlü bilgi, yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

  1. Taraflar, işbu sözleşmenin yapılmasına müteakip, gerekli olan tüm gizli bilgilerini tamamıyla serbest irade ve kabulleriyle birbirine beyan ve ifşa ettiklerini kayıtsız şartsız kabul etmişlerdir.
  2. Taraflardan her biri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen yasal koşullar hariç olmak üzere; diğer taraftan edindiği her türlü gizli bilgiyi, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisi ya da herhangi bir üçüncü şahıs için kullanmamayı, kullanılmasına izin vermemeyi, açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı, ifşa etmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı devretmemeyi, Gizli Bilgileri sözleşmeler ve kanunlar uyarınca bilmesi gerekenlere bildirmeyi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen tüm hususlara ve sorumluluklara tam ve eksiksiz olarak uyacaklarını, kayıtsız-şartsız gayri kabili rücu kabul taahhüt ederler.
  3. Çalışanlar ve Diğerleri, Dernek tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin /faaliyetin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların, gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde Derneğin izni olmaksızın üçüncü şahıslara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt ederler
  4. Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, taraflar arasındaki hizmet ilişkisinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilir.
  5. Taraflar, gerek kendileri gerekse üçüncü şahıslarca gizli bilgilere ve Kişisel Verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve gizli bilgilerin ve Kişisel Verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere mevzuatta öngörülen önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, ilgili yasal mevzuat tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak ve/veya oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  6. Çalışanlar ve Diğerleri, 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir:

a) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olan Derneğe başvurarak; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenen kişisel veriler varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerdeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

e)Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin neticesinde şahsı ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

g)Kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme

MEVZUATTAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI

  10. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde, ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni /güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür.

 11. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı gösterdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni /güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.

YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme 11 (onbir) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiş ve imzalanmıştır.