YOLCULUK OYUNUNA İLİŞKİN TAAHÜTNAME

OYUNDA KAL DERNEĞİ’ne;

Derneğimizin Yolculuk Oyununa katılma hakkını kazanarak bu kapsamda süreç içinde oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, katılım hakkının kaybedilmemesi için uyulması gereken şartları belirlemek ve OYUNDA KAL DERNEĞİ’nın bu husustaki haklarını korumak amacı ile:

  1. OYUNDA KAL DERNEĞİ Yolculuk Oyunu şartlarını, süresini ve sayısını derneğin Yönetim Kurulu tarafından belirlendiğini,

2.İstanbul ve İzmir’de ikamet ettiğimi ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğumu,

3.Katılımcı olup olmayacağımın OYUNDA KAL DERNEĞİ yönetimi tarafından belirlenen seçim süreçleri sonrasında belirleneceğini,

4.Başvuru süresince oluşturmuş olduğum ve oluşturacağım materyallerin(video, resim, CV vb.)  kullanım hakkını OYUNDA KAL DERNEĞİ’na devredeceğimi kullanım hakkı konusunun OYUNDA KAL DERNEĞİ Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacağını ve bu surette tarafımca başvuru süresince oluşturulmuş her türlü materyalin  kullanım hakkını OYUNDA KAL DERNEĞİ’na gayri kabili rücu olarak devrettiğimi,

5.OYUNDA KAL DERNEĞİ Yolculuk Oyunu kapsamında programın bu yıl aralık ayından başlayarak 7 ay boyunca verildiğini ve bu süreçteki tüm etkinliklere katılacağımı,

6.Yolculuk Oyunu çerçevesinde yüz yüze ve online yapılacak tüm etkinliklere katılım sağlayacağımı,

  1. Yolculuk Oyunu sonunda sergilenecek tiyatro oyununa oyuncu olarak katılacağımı ve bu oyunun hazırlık süreçlerinde gerektiği zaman gerektiği yerde olacağımı,

8.Madde 6-7’de belirtilen sorumluluklarımı yerine getirdiğim takdirde Oyunca Kal Derneği  tarafından program sonunda verilecek sertifikaya hak kazanmak niyetinde ve motivasyonunda olduğumu,

9.Yolculuk Oyunundan çıkarıldığımda veya çıktığımda başka bir bireyin gelişim ve dönüşüm hakkını engellemiş olduğumun bilinci ve sorumluluğu ile davranacağımı,

10.6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Oyunda Kal Derneği  ile paylaşmış olduğum her türlü kişisel bilgi, fotograf ve videomun Dernek  tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışında yerleşik 3. Kişiler ile paylaşılmasına açıkça onay verdiğimi,

11.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde  suç işlemem ve ceza almam halinde Oyunda Kal Derneği’nden aldığım hizmetin, son karar Derneğin Yönetim Kurulu’na ait olmak üzere, kaybedebileceğimi,

12.Aşağıdaki durumların varlığı halinde Yolculuk Oyunundan çıkartılabileceğimi ,

▪Oyunda Kal Derneği değerlerine ve Derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara aykırı davranış sergilersem,

▪Derneğin kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulursam,

▪Program çerçevesinde yapılacak oturum, eğitim, workshop,etkinlik, tiyatro faaliyetleri gibi çalışmalara alkol, uyuşturucu ve benzeri madde kullanmam ve etkisi altında olmam halinde

▪Psikolojik problemlerim ile ilgili destek almam gerektiğinde, bunun kendi sorumluluğum çerçevesinde işin uzmanlarıyla ( Psikolog ve/veya Psikiyatrist) çözmeyi kabul ettiğimi ve Psikolojik durumum çerçevesinde Derneğin yönetiminin oyundan çıkarma kararı alma hakkı olduğunu ,

▪Vefat edersem,

13.Yolculuk Oyununun ilk bölümünün yedi (7) aylık bölüm sonunda Dernek yönetimi ile karşılıklı bir ara değerlendirme yapılacağını ve bu değerlendirme sonucunda iki(2) yıllık mentörlük, koçluk ve dönüşüm programına devam edip etmeyeceğime karar vereceğimize,

14.Yolculuk Oyunu başvurusu sırasında verdiğim beyanlarımı, Derneğin talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlü olduğumu, yanlış veya eksik beyanda bulunduğumun belirlenmesi durumunda, oyunda kalma hakkımın geri alınacağını ve hakkımda yasal yollara başvurulabileceğini,gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhütname tarafımca okunarak …../…./2020 tarihinde 1 nüsha olarak imzalanmıştır. Taahhütnamenin aslı Oyunda Kal Derneği’nde kalacaktır.

KATILIMCI ADI-SOYADI

İMZASI